0
Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

It Must Be Perfect
Bieslook 16
5063 EC Oisterwijk

Telefoonnummer: +31625211269 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur)
E-mailadres: info@itmustbepefect.nl
KvK-nummer: 59504587
BTW-identificatienummer: NL203116124B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar langs elektronische weg kennisgenomen kan worden van de algemene voorwaarden en zal worden aangegeven dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5 – De overeenkomst

  • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van de aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Dit bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Retourzendingen die wij ontvangen na dit bedenktermijn worden niet meer geaccepteerd. In deze gevallen krijgt de consument het geld dat voor het artikel betaald is dus niet meer terug.
 3. Als de klant de overeenkomst (bestelling) wil ontbinden, moet hij/zij dit via een e-mail aan It Must Be Perfect laten weten.
 4. Na overleg met It Must Be Perfect dient de klant het product terug te sturen naar het retouradres. Dit dient te gebeuren in de orginele, niet beschadigde verpakking.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Er wordt aangeraden om retourzendingen verzekerd naar It Must Be Perfect te verzenden, omdat je als klant verantwoordelijk bent voor het goed aankomen van het artikel bij de ondernemer en omdat je als klant verantwoordelijk wordt gehouden voor alle schade aan het artikel totdat de ondernemer deze retour heeft. Gebruik daarom ook een traceerbare manier van verzending en bewaar het bewijs van verzending voor het geval er iets misgaat.
 7. De kosten van de retournering zijn voor rekening van de klant.
 8. Wanneer je een product ruilt tegen een ander product stuurt It Must Be Perfect het nieuwe product gratis naar je op. De kosten van een retourzending zijn wel voor eigen rekening.
 9. It Must Be Perfect heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er een vermoeden is dat het product geopend of gebruikt is door de klant.
 10. Let op: items in de sale, oorbellen en bikini’s kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Ook armbandjes die speciaal voor de klant zijn ontworpen (met bijvoorbeeld een naam of zelfgekozen tekst) kunnen niet worden geruild of geretourneerd. 
 11. Let op: bij het retourneren van artikelen die besteld zijn met het gebruik van een kortingscode ontvang je shoptegoed dat je kunt besteden in onze webshop. In dit geval ontvang je het aankoopbedrag dus niet terug op je rekening. Nadat wij je retour ontvangen hebben, ontvang je van ons een e-mail met een kortingscode ter waarde van het aankoopbedrag van het geretourneerde artikel. Deze kortingscode is slechts eenmaal te gebruiken en is onbeperkt geldig.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Het bedrag dat terugbetaald wordt, is exclusief de door de klant betaalde verzendkosten.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (bijvoorbeeld een armbandje met een zelfgekozen tekst);

b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld een armbandje met eigen naam);

c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld bikini’s, oorbellen, verrassingsboxen of items in de sale);

d. Die al gebruikt zijn door de klant.

Artikel 9 – De prijs

  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Garantie

 1. It Must Be Perfect geeft tot 14 dagen na ontvangst van het artikel garantie. Na 14 dagen is het niet meer mogelijk om producten terug te sturen waar iets aan mankeert. Wanneer er na 14 dagen toch iets blijkt te mankeren aan een sieraad van echt zilver of van echte kristallen, dan kan er altijd contact met onze klantenservice worden opgenomen voor een eventuele oplossing.
 2. It Must Be Perfect is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies veroorzaakt door PostNL. It Must Be Perfect is dus niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Voordat de producten verstuurd worden, worden deze zorgvuldig nagekeken, zodat It Must Be Perfect er zeker van is dat de producten in originele staat en zonder gebreken worden opgestuurd. Natuurlijk kan er wel altijd contact met onze klantenservice (info@itmustbeperfect.nl) worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te vinden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling.
 2. Als de klant een factuur van It Must Be Perfect niet binnen 24 uur na de bestelling heeft betaald, wordt er een herinnering gestuurd. Indien deze genegeerd wordt, zal de bestelling automatisch 24 uur na de herinnering door It Must Be Perfect worden geannuleerd.
 3. De producten worden pas geleverd nadat het bedrag van de bestelling is betaald.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail te worden gemeld aan It Must Be Perfect. It Must Be Perfect zal deze dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
 2. De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.